akbodi.sk

Profil

Profil advokatska kancelaria

Advokátska kancelária JUDr. Peter Bódi, je slovenskou advokátskou kanceláriou, ktorá poskytuje komplexné právne služby v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného, trestného, pracovného a správneho práva – zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

Prvoradým cieľom advokátskej kancelárie je maximálna spokojnosť našich klientov, pričom na individuálny prístup ku každému z nich je kladený veľký dôraz. Pri poskytovaní právnych služieb preto vždy zohľadňujeme špecifické nároky a potreby toho-ktorého klienta.

Pri výkone advokátskeho povolania v plnej miere na prospech klienta využívame všetky naše vedomosti a skúsenosti, skutkové a právne argumenty a možnosti dané právnym poriadkom. V záujme rýchleho a efektívneho riešenia právnej veci našich klientov pritom pracujeme tak, aby naše právne služby boli poskytované na najvyššej odbornej úrovni, so zachovaním profesionality a diskrétnosti založenej na vzájomnej dôvere medzi klientom a advokátom.