akbodi.sk

Služby

pravne sluzby

Obchodné právo

 • právne poradenstvo
 • pripomienkovanie alebo spisovanie zmlúv, listín a právnych dokumentov
 • právna pomoc v oblasti obchodného registra - založenie a vznik spoločnosti alebo družstva, zmeny v obchodnom registri, likvidácie spoločností
 • vypracovanie žalôb a zastupovanie pred súdom
 • mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie v sporoch zo zmeniek a šekov

Občianske a rodinné právo

 • právne poradenstvo a právna pomoc vo veciach upravených Občianskym zákonníkom a Zákonom o rodine
 • vypracovanie právnych podaní a zastupovanie pred súdom
 • zastupovanie v dedičskom konaní vrátane súdnych sporov
 • vyhotovenie zmlúv a iných právnych listín, pripomienkovanie návrhov zmlúv
 • zastupovanie v konaní o rozvod manželstva, o určenie vyživovacej povinnosti o úpravu styku, o osvojenie, o schválenie úkonu za maloletého
 • kompletný právny servis v oblasti nehnuteľností

Trestné právo

 • trestná obhajoba vo všetkých štádiách trestného konania
 • vypracovanie trestných oznámení
 • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní

Pracovné právo

 • príprava zmlúv a listín podľa Zákonníka práce (pracovné zmluvy, dohody o hmotnej zodpovednosti, manažérske zmluvy, kolektívne zmluvy atď.)
 • zastupovanie pred súdom v pracovnoprávnych sporoch (neplatnosť skončenia pracovného pomeru, náhrada škody a pod.)

Správne právo

 • správne konanie
 • priestupkové konanie