akbodi.sk

Advokát

advokat Peter Bodi

JUDr. Peter Bódi

Advokát JUDr. Peter Bódi ukončil štúdium práva vykonaním štátnej skúšky a obhajobou diplomovej práce na tému „Výnimky a obmedzenia autorského práva“ na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Po vykonaní rigoróznej skúšky a obhajobe doktorskej práce na tému „Orgány spoločnosti s ručením obmedzeným“ mu bol na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave udelený akademický titul doktor práv (JUDr.).

Po absolvovaní odbornej praxe a úspešnom zložení advokátskej skúšky v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov s hodnotením „prospel výborne" bol zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 6487.

V súčasnosti poskytuje právne služby prostredníctvom svojej advokátskej kancelárie so sídlom v Bánovciach nad Bebravou, pričom právne služby poskytuje na celom území Slovenskej republiky v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného, trestného, pracovného a správneho práva.