akbodi.sk

Informácie pre klientov

Informácie pre klientov podľa zák. č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Advokátska kancelária JUDr. Peter Bódi, advokát, je slovenskou advokátskou kanceláriou, ktorá poskytuje právne služby formou samostatného výkonu advokácie. Advokátska kancelária neuplatňuje žiadne osobitné zmluvné ustanovenia, ktoré sa týkajú voľby práva alebo voľby súdu.

Sídlo advokátskej kancelárie: M. R. Štefánika 55/2, 957 01  Bánovce nad Bebravou. Identifikačné číslo (IČO) advokáta: 42279798. Daňové identifikačné číslo (DIČ) advokáta: 1074809395. Advokát nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH). Ďalšie kontaktné informácie nájdete v sekcii „KONTAKT“.

Advokátska kancelária poskytuje právne služby v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpisy Slovenskej advokátskej komory. Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb vzniklo advokátovi zápisom do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou pod registračným číslom 6487.

Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného, trestného, pracovného a správneho práva – zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

Odmena advokáta za poskytovanie právnych služieb, náhrada hotových výdavkov, náhrada za stratu času, sú na základe dohody medzi advokátom a klientom účtované v súlade s vyhláškou č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Bližšie informácie o odmene advokáta a spôsobe jej určenia nájdete v sekcii „ODMENA“.

Advokát je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní právnych služieb v spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a.s., IČO: 31383408, so sídlom: Karadžičova 17, 825 22  Bratislava, a to v rozsahu 130.000,- Eur. Poistenie sa týka poistných udalostí, ku ktorým došlo a pri ktorých zároveň škoda nastala na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie, poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú pri poskytovaní právnych služieb podľa slovenského práva a práva Európskej únie.

Bližšie informácie o poskytovaní právnych služieb možno získať a sťažnosť na výkon advokácie možno podať: Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 813 42  Bratislava.

V prípade Vašich ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.