akbodi.sk

Odmena advokáta

odmena za pravne sluzby

Spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom na základe dohody alebo ustanovenia na to oprávneným orgánom upravuje vyhláška č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „vyhláška“).

Odmena za poskytovanie právnych služieb sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom tzv. „zmluvná odmena“. Jej výška je dohodnutá v závislosti od náročnosti a typu právnej veci, čo umožňuje výšku odmeny špecificky prispôsobiť okolnostiam tej-ktorej veci.

Ak nedôjde k dohode o zmluvnej odmene, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia vyhlášky o tzv. „tarifnej odmene“.

Advokát má popri nároku na zmluvnú/tarifnú odmenu tiež nárok na:

  1. náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,
  2. náhradu za stratu času,
  3. režijný paušál.

Zmluvná odmena

Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi.

Pri určení trov konania, ktorých náhrada sa priznáva proti inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, sa odmena advokáta určí podľa ustanovení vyhlášky o tarifnej odmene.

Zmluvná odmena sa určuje:

  1. podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),
  2. paušálnou sumou (paušálna odmena),
  3. podielom na hodnote veci (podielová odmena),
  4. tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.

Ad. a) Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny.

Ad. b) Paušálna odmena sa môže dohodnúť:

  1. za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,
  2. za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Ak advokát neposkytuje právne služby až do úplného vybavenia veci alebo súboru vecí alebo ak ich neposkytuje za celé dohodnuté obdobie, patrí mu pomerná časť dohodnutej paušálnej odmeny.

Ad. c) Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil.

Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

Advokát má právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol na poskytnutí právnych služieb za túto odmenu, mal plný úspech vo veci.

Ak sa skončí konanie len čiastočným úspechom klienta, advokát má právo na pomernú časť dohodnutej podielovej odmeny.

Ak nemal klient ani čiastočný úspech vo veci, advokát má právo požadovať od klienta iba náhradu hotových výdavkov.

Tarifná odmena

Ak nedôjde k dohode o zmluvnej odmene, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia vyhlášky o tarifnej odmene. V prípade, že sa klient s advokátom nedohodnú inak, postupuje sa priamo podľa počtu úkonov a hodnoty/druhu veci v danom konaní, pričom výpočtovou jednotkou pre určenie odmeny advokáta je tzv. základná sadzba tarifnej odmeny. Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak vyhláška neustanovuje inak.